முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இடுகைகள்

January, 2007 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

பகுத்தறிவுக்கு ஜே!!

என்னே பகுத்தறிவு!! வாழைமட்டை தமிழனுக்கு இந்த பகுத்தறிவு எப்போது வரும்..
தினமலருக்கு நன்றி..

How to Post in Tamizh? தமிழில் பதிவு செய்வதெப்படி?

I will try to post the simplest way of posting and typing in emails in tamizh.1. Check whether you have Windows XP Service Pack 2.
If not atleast you should have Indic Fonts installed.


Open Regional and Language Options in Control Panel.
On the Languages tab, under Supplemental language support, select the Install
files for complex script and right-to-left languages check box.
(You may need CD or network where you have files)
Click OK or Apply.
After the files are installed, you must restart your computer.
2. Install Barahapad from Baraha
I have used Murasu, Tavaultesoft's Keyman and dozens of other editors. I found Baraha to be simple and doesnt give much trouble. Keyman is the second best.
3. While Installing Baraha set it to Tamizh usage

4. Open BarahaPad after installation. Set the Font to BRH Tamil RN. This is useful when you type numerals. The keyboard id phonetic. Meaning you need not worry about the Tamizh Keyboard. type tha-mi-zh will display as தமிழ். sa-th-yaa will display as சத்ய…