முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இடுகைகள்

March, 2005 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

Another Routine Day

Another routine day at work. What else can I say?
just another ordinary day. Heard that my friend escaped from a near-death accident. Still depressed because of the state of transportation in this part of the world.